Услови На Користење

Последна промена 20 Септември, 2015

Овој документ ги објаснува Условите На Користење под кои можете да го користите plag.mk. Со користење на plag.mk вие ги прифаќате овие услови и поради ова сте легално врзани за овие услови.

Plagramme.com може да го модификува условите во било кое време, по сопствена дискреција, со внесување на промени на оваа страница. Вие би требало повремено да ја проверите оваа страница заради последните внесени измени. Не го користете plag.mk ако не се согласувате со овие Услови На Користење.

За Условите На Користење

Plagramme.com не тврди дека нивните производи и услуги одговараат на секоја посебна намена или на секоја публика, или дека тие можат да се симнат (download) надвор од САД. Пристапот може да не е легален за одредени личности или во одредени јурисдикции. Plagramme.com не одговара за било какви штети, побарувања или повреди кои може да настанат од незаконски или несоодветни пристапи до материјалите. Уште еднаш, вашиот пристап до овој сајт е на ваш сопствен ризик.

Било какви правни прашања или побарувања кои се однесуваат на употребата на plag.mk ќе бидат ексклузивно раководени и pravnо prоцесуирани со законите и судовите на Литванија и ЕУ. Со употребата на plag.mk, неговите продукти и услуги, вие неотповикливо се откажувате од било какви можни приговори на ова место и прифаќате лична јурисдикција во ова место.

Ако било кој став во Условите на Користење се најде дека е не валиден, невалидноста на тој став нема да влијае на валидноста на останатите, кои ќе останат во полна снага и ефект. Изборот на Programme.com da не спроведува некоја од одредбите од Начинот на Користење не го спречува или оневозможува нашето право на подоцнежно спроведување. Само поради тоа што не сме реагирале на време не значи дека воопшто нема да реагираме.

Овие Услови на Користење и Политика на Приватност го образуваат целосниот правен договор помеѓу вас и plag.mk.

Користење на plag.mk

Како дел на вашето користење на plag.mk, можеби ќе треба да обезбедите информации за себе, како што е идентификација или контакт детали. Вие се согласивте да ги внесете сите последни промени како сите информации од регистрацијата која ја поднесовте секогаш бидат точни и навремени.

Како додаток на сообразноста со сите услови на оваа страна, вие исто така мора да се сложите со сите услови од Политиката на Приватност на plag.mk, и сите важечки закони и регулативи, како тие кои се однесуваат на експорт и контрола на податоци. Неможноста ова се постигне или сомневањата дека ова не може да се постигне можат, во најмала мерка, ќе резултираат во суспензија или недозволување на пристап за вас. Plagramme.com го задржува правото да му одбие пристап за секого по своја сопствена и комплетна дискреција од било која причина, вклучувајќи но не и лимитирано на повредите на нашите политики.

Можете да пристапите кон plargamme.com следејќи ги инструкциите и интерфејсот кои ние го обезбедуваме, па затоа ве молиме да не пробувате да пристапите кон plag.mk со користење на други автоматизирани начини, како што се script или web crawlers.

Plagramme.com и неговата содржина се заштитени со закон за интелектуална сопственост. Не ги симнувајте copyright или било кои други припаѓачките ознаки содржани во plag.mk содржината во било која копија која ќе ја направите. Ве молиме да не контактирате на [email protected] ако сакате да добиете авторизација за употреба на содржината.

Наплата

Сите услуги се обезбедуваат без никаква гаранција. Plag.mk не е должен да издаде поврат или наплата на корисниците. Корисниците треба да ја користат услугата според сопствен ризик.

Поднесени Документи

Поднесените документи или текст (податоци) се похранети во нашите сервери и нивни извадоци се анонимно споредени сио интернет и интерната база на податоци. Корисникот има целосно право да ги избрише документите од нашите сервери. Поднесените документи НЕ можат да се разггледуваат за други корисници на plag.mk и нивните анализи на плагијаторство без изрична волја и дозвола на оригиналниот корисник.

Одговорност и Надокнада На Штета

Ние се трудиме, но грешки се случуваат па затоа го користите овој сајт на сопствен ризик. Не даваме гаранции за точноста или поверливоста на продуктите и услугите на plag.mk, или за резултатите добиени преку користење на нашиот сајт. Ако пронајдете грешка, ве молиме да не информирате.

Ние може да направиме промени на plag.mk во било кое време без известување.

WНе сме одговорни за било какви загуби, промени или корупција на поднесените содржини. Не гарантираме дека plag.mk ќе работи без проблеми или дека начиот сервер ќе биде чист од вируси или други багови, Ако вашето користење на plag.mk резултира со потреба од поправка или замена на опрема или податоци, сами сте одговорни за таквите трошоци.

Plagramme.com може да прикажува содржина од трети лица вклучувајќи и линкови до веб сајтови од трети лица. Оваа содржина е единсвена одговорност на единката која ги ставила на располагање. Ние може да ја разгледаме, може да ја одстраниме, може воцелост да одбиеме да ја прикажеме, но немаме никаква обврска тоа да го направиме. Plagramme.com не одобрува нити пак е одговорна за содржината на трети лица, па затоа пристапот е на ваш сопствен ризик.

Приватност

Нашата Политика На Приватност објаснува како ги третираме вашите лични информации. Со употребата на plag.mk вие се согласувате со тие услови.

Услови На Користење plag.mk